Thứ Sáu, ngày 01 tháng 2 năm 2013

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Anh
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Pháp

Tải về Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt
Tải về Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Anh
Tải về Tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Pháp